Maja Bogojević

Selektorka Festivala

Prof.   dr  Maja   Bogojević  je   filmska   teoretičarka   i   kritičarka,   osnivačica   i   urednica   prvogcrnogorskog   filmskog   časopisa  Camera   Lucida  (www.cameralucida.net);   bila   je   dekankaFakulteta   umjetnosti,   Univerzitet   Donja   Gorica   i   dekanka   Fakulteta   vizuelnih   umjetnosti,Univerzitet Mediteran, direktorica% međunarodnog Montenegro filmskog festivala Mediterana –MOFFEM Kotor, članica žirija međunarodne kritike FIPRESCI, članica Fedeore i članica UPF.Diplomirala je engleski i španski jezik na Univerzitetu Libre u Briselu, magistrirala teoriju filmai medija na londonskom Westminster Univerzitetu, doktorirala na ISH-u, u Ljubljani, gdje je bilastipendista Evropske unije – Marije Kiri. Učestvovala na brojnim medjunarodnim akademskimkonferencijama,  filmskim  festivalima,   uključujući   žiri  kritike   na  filmskim   festivalima   Kana,Venecije,   Karlovih   Vari   itd..  Dobitnica   je   nagrade  “Corsellis   Cup”,   britanskog   Institutalingvistike, za najboljeg prevodioca 2000. godine u Londonu. Njena knjiga, rezultat doktorsketeze na engleskom jeziku, objavljena je u izdanju biblioteke Fakulteta umjetnosti,UDG Diafora,2013.   godine:  Cinematic   Gaze,  Gender   and   Nation   in   Yugoslav   Film:   1945-1991   (Filmskipogled, rod i nacija u jugoslovenskom filmu: 1945-1991.

Copyright © CEZAM 2022 | All rights reserved.